Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” jest Pani Anna Kokot; można się z nią skontaktować mailowo: iod@dbfo-wola.waw.pl

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:


5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

6) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dyrektor Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”
Agnieszka Kozłowska

Warszawa, 25.05.2018 r.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dziecka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

„Obiekt monitorowany całodobowo”

Administratorem danych jest:

Przedszkole nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”
ul. Wolska 79
01-229 Warszawa

Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Placówki oraz ochrony mienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie.

Informacja dla uczestników uroczystości i wydarzeń publicznie otwartychDyrektor Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” przy ul. Wolskiej 79 informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 – RODO) oraz art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates